vedtekter

Vedtekter for Sarpsborg Fotoklubb..

 

 

§ 1 Navn

 

Klubbens navn er Sarpsborg Fotoklubb

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§2 Formål

 

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§3 Medlemskap

 

Klubben er åpen for alle med interesse for foto.

 

Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmene har adgang til klubbens vanlige møter.

 

Medlemskapet løper til utmeldelse foreligger. Utmeldelse sendes per brev eller e-post til et av styremedlemmene.

 

Styret kan ekskludere et klubbmedlem fra medlemslisten dersom kontingent ikke er betalt innen fristen. Likeledes har styret mandat til å stryke et klubbmedlem dersom medlemmet gjør noe som kan skade klubbens navn og rykte.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§4 Kontingent

 

Klubbåret følger kalenderåret. Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales før 15 februar.

 

Ved 1. gangs innmelding etter 1. juli betales redusert klubbkontingent.

 

Ved utmelding refunderes ikke klubbkontingent.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§5 Organisasjon

 

Klubben ledes av et styre med fem til syv medlemmer. Valgkomiteen og styret bestemmer dette i fellesskap. Valg av styret foregår ved 2 voteringer, en for Leder og en for resten av Styremedlemmene. Leder velges for ETT år av gangen, Styremedlemmene for 2 år. Halvparten annethvert år. Styret konstituerer seg selv. I spesielle tilfeller kan dette fravikes. Det skal i tillegg velges en regnskapskyndig revisor samt en valgkomité bestående av to til tre personer.

 

Det er ingen regler for hvor mange ganger et styremedlem kan gjenvelges, men det er ønskelig at minst ett styremedlem byttes ut hvert år.

 

Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene.

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§6 Årsmøte

 

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.

 

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig - uavhengig av antall fremmøtte medlemmer. Alle medlemmer som har betalt forrige års medlemskontingent samt nye medlemmer som har betalt årets kontingent før endelig innkalling har stemmerett på årsmøtet. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtektene.

 

Det skal føres et referat for årsmøtet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§7 Ordinært årsmøte

 

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Kun klubbens medlemmer har adgang på årsmøtet.

 

Foreløpig innkalling til årsmøtet med sakspapirer sendes medlemmene i desember via brev eller e-post.

 

I innkallingen skal det fremgå at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig per brev eller e-post til styret innen to uker før årsmøtet finner sted. Endelig innkalling sendes ut to uker før årsmøtet.

 

På ordinært årsmøte behandles:

 

1. Styrets årsberetning

 

2. Regnskap

 

3. Kontingent

 

4. Eventuelt budsjett

 

5. Innkomne forslag

 

6. Eventuelt endring av vedtektene

 

7. Valg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§8 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst fem medlemmer skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel. Kun klubbens medlemmer har adgang til det ekstraordinære årsmøtet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§9 Dugnader

 

Dugnad kan iverksettes av styret etter behov for å skaffe penger til klubbkassa. Dugnader kan initieres av oppdrag klubben får fra tredjepart, f.eks et fotograferingsoppdrag, eller annen virksomhet som innbringer penger. Ved all dugnad som iverksettes av klubben, skal inntekt i sin helhet tilføres klubbens regnskap. Inntekt fra dugnad kan øremerkes utdanningsfond, investeringsfond etc. Inntekter anskaffet ved dugnader skal disponeres av styret, og benyttes av fellesskapet. Om inntekten øremerkes utdanningsfond, skal fondet kunne benyttes av alle medlemmer etter søknad behandlet i styret. Dugnadsmidler skal ikke kunne øremerkes kun medlemmer som har deltatt på dugnaden. Om enkeltmedlemmer mottar henvedelse om foto-oppdrag etc, kan medlemmet vurdere om dette er egnet som dugnad i klubbregi, og overlate oppdraget til klubben. Om medlemmet derimot ønsker at inntekten skal øremerkes kun deltagere i dugnaden/oppdraget, skal dette holdes utenfor klubben, og eventuelle medaktører skal føre dette som personlig inntekt. All inntekt i klubbregi skal tilkomme alle medlemmer.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§10 Reglementer og plikter

 

I tillegg til vedtektene gjelder de til enhver tid fastsatte reglementer for klubblokaler, hjemmeside, utstyr og annet som måtte være fastsatt av styret.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§11 Oppløsning

 

Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.

 

 

Vedtektene er revidert og gjelder fra 2016

Sarpsborg fotoklubb er tilknyttet NSFF